Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 4 februari 2021

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 4 februari 2021

Gepubliceerd op: 26 januari 2021 13:15

Raad
Op donderdag 4 februari 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur
. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Tussentijdse benoeming van nieuwe wethouders
 • Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door tussentijds benoemde wethouders
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 10-12-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 18-01-2021)
 • Voorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2021 e.v.
 • Voorstel Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024
 • Voorstel Vaststellen bestemmingsplan Op de Locht 52
 • Voorstel Bijdrage saneringskosten n.a.v. het incident chloorlekkage zwembad Geulle
 • Voorstel Beleidsregel "ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021"
 • Voorstel Grenscorrectie Meerssen-Beek
 • Voorstel Verlenging samenwerkingsovereenkomst RivierPark Maasvallei na 31 mei 2022
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl