Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 20 mei 2021

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 20 mei 2021

Gepubliceerd op: 04 mei 2021 11:05

Raad
Op donderdag 20 mei 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 15-04-2021
 • Lijst ingekomen stukken raad datumversie 23-04-2021
 • Raadsvoorstel contract t.b.v. uitvoering accountantsdiensten 2022-2023
 • Raadsvoorstel bestemmingsplan Meerssen
 • Raadsvoorstel Transformatieplan Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023
 • Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan (IHP) Meerssen 2021-2035 Onderwijs en opvang
 • Raadsvoorstel betreffende kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenraming 2022-2026 van de GR BsGW
 • Raadsvoorstel hernieuwen inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl