Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 15 december 2022

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 15 december 2022

Gepubliceerd op: 07 december 2022 09:55

Raad
Op donderdag 15 december 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 18.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Besloten vergadering
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 07-11-2022 en 10-11-2022
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 29-11-2022)
 • Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging Burgerlid
 • Raadsvoorstel zienswijzeprocedure inzake kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Voorlopige financiële afrekening kosten Oekraïne 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening leges Meerssen 2023 met bijbehorende tarieventabel
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2023 met bijbehorende tarieventabel 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel Wijziging GR Omnibuzz en begrotingswijziging 2023 en MJP 2024-2026
 • Raadsvoorstel Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Locatiebepaling OBS de Bundeling
 • Raadsvoorstel Voorlopige afrekening gemeentelijke kosten wateroverlast 2022
 • Raadsvoorstel Waterprogramma en Klimaatadaptatiestrategie Meerssen en Waterketenplan en Klimaatadaptatiestrategie Maas en Mergelland 2023-2027
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel financiële gevolgen Corona 2022
 • Raadsvoorstel Buurtparkje 'Aan de Gapert'
 • Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een budget voor het verwijderen en herstellen van de bestrating bij SV Meerssen
 • Raadsvoorstel Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026
 • Raadsvoorstel Cofinanciering LEADER Project 'Kwallef Vliek'
 • Raadsvoorstel Wijzigen visie geluidschermen gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel financiële bijdrage restauratie Basiliek Meerssen
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl