Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering dinsdag 28 mei 2019

Gepubliceerd op: 21 mei 2019 11:50

Voorzittershamer
Op dinsdag 28 mei 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 25-04-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 10-05-2019)
 • Voorstel Benoeming (plaatsvervangend) voorzitter Vertrouwenscommissie
 • Voorstel Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel Begroting 2020 en eerste begrotingswijziging Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Meerssen 2019
 • Voorstel Deelname project Via Belgica 2019 e.v.
 • Voorstel Aanbieden door GR BsGW van de Kadernota 2020 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 en ontwerpmeerjarenraming 2020-2024
 • Voorstel GGD ZL: begroting 2020, meerjarenperspectief 2020-2023 en jaarverslag 2018
 • Voorstel Omnibuzz: jaarrekening 2018, begroting 2019, begroting 2020 & meerjarenperspectief
 • Voorstel Beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg  2019-2022
 • Voorstel Extra financiële middelen t.b.v. de personele knelpunten en nieuw en/of intensivering beleid o.b.v. het bestuursakkoord
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl