Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering dinsdag 24 mei 2022

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering dinsdag 24 mei 2022

Gepubliceerd op: 17 mei 2022 12:05

Raad
Op dinsdag 24 mei 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 29-03-2022 / 30-03-2022
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 10-05-2022)
 • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging Burgerleden
 • Raadsvoorstel aanwijzing plaatsvervangend voorzitter in de gemeenteraad
 • Raadsvoorstel benoeming leden Vertrouwenscommissie
 • Raadsvoorstel benoeming leden Werkgeverscommissie
 • Raadsvoorstel benoeming leden Auditcommissie
 • Raadsvoorstel benoeming leden Adviescommissie Kerngroep
 • Raadsvoorstel benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters Raadsadviesvergaderingen
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel: 'Zicht op Thuis. Beleidsplan 2021-2024. Regio Maastricht-Heuvelland' en de 'Centrumregeling Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022 e.v.'
 • Raadsvoorstel inzake extra incidentele financiële middelen voor personele knelpunten 2022
 • Raadsvoorstel betreffende Kadernota 2023, concept-begroting 2023 en concept-meerjarenraming 2023-2027 van de GR BsGW
 • Besloten vergadering
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl