Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering dinsdag 19 mei 2020

Gepubliceerd op: 15 mei 2020 09:30

Raad
Op dinsdag 19 mei 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. 
De vergaderingen start om 19.00 uur en is via de website van de gemeente Meerssen live te volgen (klik op de button 'livestream' op de beginpagina van www.meerssen.nl). Indien nodig wordt de vergadering op woensdag 20 mei 2020 voortgezet.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 06-02-2020
 • Lijsten ingekomen stukken raad datumversies 02-03-2020, 31-03-2020 en 30-04-2020
 • Voorstel Tijdelijke benoeming wethouder
 • Voorstel Afleggen eed door tijdelijk benoemde vervangend wethouder
 • Voorstel Aanvullend Reglement van Orde t.b.v. het digitaal vergaderen door de gemeenteraad van de gemeente Meerssen 2020
 • Voorstel Aanvullend Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen t.b.v. digitaal vergaderen gemeente Meerssen 2020
 • Voorstel Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel Begroting 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel Kadernota 2021, ontwerpbegroting 2021 en ontwerpmeerjarenraming 2021-2025 van de GR BsGW
 • Voorstel Regiovisie "Geweld hoort nergens thuis"
 • Voorstel Omnibuzz jaarverslag 2019, Begroting 2020-1, Begroting 2021&meerjarenperspectief 2022-2024 en uitganspuntennotitie 2020-1 en 2021
 • Voorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
 • Voorstel Intrekken verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
 • Voorstel RUD Zuid-Limburg: Ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 en jaarrekening 2019
 • Voorstel Vaststelling wegsleepverordening Meerssen 2020
 • Voorstel Aanpassen en uitbreiden openbare verlichting parkeerplaats Heiveld
 • Voorstel Afkopen en herfinanciering tweetal opgenomen geldleningen
 • Voorstel Herstel Leukderbeek/-voetpad en Actieplan Vuursalamander
 • Voorstel Organisatorische en personele knelpunten 2020
 • Voorstel Herdenkingsbos Meerssen
 • Voorstel Wijziging begroting 2019 en 2020 GR Milieuparken Geul en Maas
 • Voorstel Aanleg regenwaterriool Burg. Murisstraat en Burg. Wilmarstraat
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl