Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 8 juni 2017

Publicatiedatum: 01 juni 2017 11.00 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 8 juni 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Vaststellen Verordening nieuwe APV gemeente Meerssen 2017
 • Jaardocument (verslag en rekening) 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Aanbieden door GR BsGW van kadernota 2018 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken m.b.t. de ontwerpbegroting 2018 en de ontwerp-meerjarenraming 2018-2022
 • Budget voor uitvoering en advisering verkeerszaken
 • Extra benodigde krediet voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw gymzaal Ulestraten
 • Uitvoeringsprogramma RivierPark Maasvallei fase 2
 • Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Meerssen 2017-2027 (IHP) actualisatie 2017
 • Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.
 • Jaarverslaggeving 2016, Begrotingswijziging 2017-1, begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 van Omnibuzz
 • Begroting 2018 GGD, 2e begrotingswijziging 2017 en jaarverslag 2016 van de GGD Zuid Limburg

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl