Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 7 juli 2016

Publicatiedatum: 01 juli 2016 11.50 uur

Op donderdag 7 juli 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 18.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-raadsagenda

Onderstaande onderwerpen worden tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2016 behandeld.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2016
 3. Lijst van ingekomen stukken raad
 4. Vaststelling Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Meerssen 2016-2019
 5. Verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
 6. Jaarrekening 2015 Pentasz en onttrekking bedrag uit Algemene Reserve ten behoeve van incidentele kosten
 7. Beleids - en beheerplan civiele kunstwerken
 8. Ontwerp-begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas
 9. Beleidsplan ICT 2016-2020
 10. Vaststelling Programmarekening 2015
 11. Bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2015
 12. Voorstel inzake de reservering overschotten decentralisatiegelden 2015
 13. Kaderbrief begroting 2017-2020
 14. 1e bestuursrapportage 2016 inclusief 1e wijziging begroting 2016

De raadsstukken & eventuele bijlagen kunt u raadplegen in het Raadsinformatiesysteem.

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag

Meer Vandaag maakt TV-op namen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is ter inzage:

 • via het Raadsinformatiesysteem (RIS)
 • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
 • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Plaatsvervangend Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.