Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 30 mei 2018

Publicatiedatum: 24 mei 2018 10.15 uur

Voorzittershamer
Op woensdag 30 mei 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Let op: de vergaderdag is gewijzigd naar woensdag (in plaats van donderdag).

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Bestuursakkoord 2018-2022 Politiek debat en vaststelling akkoord
 • Voorstel inzake Benoemingsprocedure nieuwe wethouders
 • Voorstel inzake Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door nieuw benoemde Wethouders
 • Voorstel inzake Toelating en beëdiging nieuwe Raadsleden
 • Voorstel inzake Toelating en beëdiging Burgerleden
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 28-03-2018, 29-03-2018 en 25-04-2018
 • Lijst van ingekomen stukken raad dv 18-05-2018
 • Voorstel inzake Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter in de gemeenteraad
 • Voorstel inzake Benoeming leden Vertrouwenscommissie
 • Voorstel inzake Benoeming leden Werkgeverscommissie
 • Voorstel inzake Benoeming leden Auditcommissie
 • Voorstel inzake Zienswijzen begrotingen Omnibuzz
 • Voorstel inzake Jaardocument 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel inzake Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel inzake GGD Zuid-Limburg begroting 2019, 2e begrotingswijziging 2018, jaarverslag 2017
 • Voorstel inzake Herziening GR Leerplicht en RMC Maastricht Heuvelland
 • Voorstel inzake Aanbieden door GR BsGW van kadernota 2019 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019 en ontwerpmeerjarenraming 2019-2023
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl