Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 28 september 2017

Publicatiedatum: 19 september 2017 16.40 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 28 september 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Aanstelling middels beëdiging Burgerlid mevrouw E.M.J. Heusschen (CDA)
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 6 juli 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad dv 11-09-2017
 • Meerkosten accountant t.b.v. jaarrekening 2016
 • Omgevingsvergunning van G.M.J. Arts voor het vestigen van een distilleerderij aan de Schonen Steynweg nr 4 van Arts, G.M.J.
 • LEADER-project voor plattelandsontwikkeling in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Afronding fase 1 door Streetwise inzake het project revitalisering van de kernen en het opstarten van fase 2 en 3 door Streetwise
 • Jaarverslag Leerplicht en RMC schooljaar 2015-2016

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen.
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl