Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 28 maart 2019

Gepubliceerd op: 19 maart 2019 12:45

Voorzittershamer
Op donderdag 28 maart 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 14-02-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 11-03-2019)
 • Voorstel Treasurystatuut gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Financieringssystematiek geldleningen/herfinancieringen Wonen Meerssen
 • Voorstel Financieel tekort Sociaal Domein en oplossingsrichtingen
 • Voorstel Beschikbaar stellen subsidie stichting speeltuin St. Joseph
 • Voorstel Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Voorstel Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
 • Voorstel Gemeentelijke bijdrage in de start van een etappe van de Binckbank tour
 • Voorstel Afrekening aanleg kunstgrasvoetbalvelden
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl