Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 25 oktober 2017

Publicatiedatum: 17 oktober 2017 09.00 uur

Voorzittershamer
Op woensdag 25 oktober 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Aanstelling middels beëdiging Burgerlid mevrouw H. Smeets (Kijk!!!)
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad (versie 02-10-2017)
 • Benoeming en beëdiging plaatsvervangend griffier
 • Beëdiging griffier
 • Eindrapport Rekenkamercommissie 'Uitbestedingstraject administratie Wmo en Jeugd'
 • Verordening Audit Commissie 2017
 • Nieuw aanbestedingsbeleid
 • Motie 'Aanhouden voorstellen accommodatiebeleid'
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl