Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 1 februari 2018

Publicatiedatum: 25 januari 2018 10.05 uur

Op donderdag 1 februari 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 18.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Let op: de aanvangstijd is gewijzigd. De vergadering begint om 18.00 uur.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering d.d. 14 december 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad dv 16-01-2018
 • 18-VanRijswijk-01 - Accommodatiebeleid fase 1
 • 18-Houben-05 - Zwembad Meerssen
 • 18-Presidium-01 - Rapport onderzoek toekomstbestendigheid gemeente Meerssen
 • 18-Burgemeester-01 - Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.W. van Rijswijk
 • Toelichting en indiening ontslag Wethouder Cortenraede
 • 18-Houben-03 - Ontwerpbestemmingsplan Boschweg ong. te Bunde voor de realisatie van een woning op een perceel landbouwgrond aan de Boschweg ong. te Bunde
 • 18-Houben-01 - Verbeterplan toekomstbestendige P&C-cyclus Meerssen
 • 18-Houben-02 - Reconstructie parkeerterrein sportcomplex Heiveld
 • 18-Houben-04 - Omgevingsvergunningsaanvraag herbestemming rijksmonument Weerterhof, Weert 85-87-89 Meerssen
 • 18-VanRijswijk-02 - Jaarverslag 2016 en begroting 2018-2021 Stichting kom Leren
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl