Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 14 december 2017

Publicatiedatum: 05 december 2017 15.50 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 14 december 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2017 en 29 november 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Initiatiefvoorstel Jeugdlintje
 • 17-Werkgeversc-01 - Verordening en diverse regelingen inzake griffie
 • 17-Burgemeester-12 - Gedragscodes en integriteitsregels voor de wethouders en de burgemeester
 • 17-Houben-15 - Aanbieden voorgenomen 1e en 2e begrotingswijziging 2018 van BSGW met gelegenheid tot indienen zienswijze door gemeenteraad
 • 17- Houben-16 - Evaluatie bodemkwaliteitskaarten Regio Heuvelland
 • 17- Houben-17 - Vaststelling Veegbestemmingsplan 2017
 • 17- Houben-18 - Verzoek om omgevingsvergunning nieuwbouwwoning Kasennerweg 1 te Bunde
 • 17- Houben-19 - Vaststellen 'nota van reacties bij Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' en de SVREZL voorleggen aan de raad
 • 17- Houben-20 - Waterplan Maas en Mergelland en Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen periode 2018-2022
 • 17- Houben-21 - Belastingverordeningen en tarieventabellen 2018
 • 17- Houben-22 - (technische) wijziging begroting 2017 en 2018 om te voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • 17-VanRijswijk-06 - Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2018-2021
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl