Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 12 december 2019

Gepubliceerd op: 04 december 2019 11:25

Raad
Op donderdag 12 december 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 4 en 7 november 2019 en 8 november 2019
 • Lijst ingekomen stukken raad datumversie 22-11-2019
 • Voorstel Beschikbaar stellen budget ten behoeve van de verhuizing van de lokale omroep Meer Vandaag
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
 • Voorstel Benoeming lid Auditcommissie
 • Voorstel Invoering en implementatie Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
 • Voorstel Gunning accountantsdiensten 2020-2021
 • Voorstel Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW
 • Voorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Voorstel Verplaatsen datum eerste raadsvergadering in de Proosdij
 • Voorstel Regionaal gezondheidsbeleid Zuid springt Eruit 2020-2023
 • Voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020
 • Voorstel Aanpassingen gemeenschapshuis d'n Huppel t.b.v. het huiskamerproject Ulestraten "Goed voor elkaar"
 • Voorstel Renovatie overkluizing Watervalderbeek
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage.

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl