Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering 10 december 2020

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 10 december 2020

Gepubliceerd op: 01 december 2020 16:50

Raad
Op donderdag 10 december 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op 
deze website

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11-11-2020 / 12-11-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 20-11-2020)
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
 • Voorstel Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023
 • Voorstel Winterterrassen Horeca Markt Meerssen
 • Voorstel Verzoek tot toetreden tot de GR BsGW van de gemeente Mook en Middelaar
 • Voorstel inzake aandachtspunten en financiële gevolgen 2020 Corona (COVID-19) en uitwerking gevolgen septembercirculaire 2020, jaarschijf 2020
 • Voorstel Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening reclamebelasting Meerssen centrum 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2021
 • Voorstel verordening rioolheffing Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2021
 • Voorstel verordening marktgelden Meerssen 2021
 • Voorstel verordening leges Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Brief aan de Provincie inzake Begroting 2021-2024
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl