Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2023

Gepubliceerd op: 17 mei 2023 14:35

Op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2023 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 15 juni 2023. Tijdens de raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 31 mei 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvattingen van de raadsadviesvergaderingen d.d. 10-05-2023 en 11-05-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.T.J.M. Bongarts
 • Raadsvoorstel Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) 2024-2027
 • Raadsvoorstel Ontwerpbesluit tot oprichting van – en deelname aan – de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 • Raadsvoorstel GGD Zuid-Limburg: pro forma begroting 2024, meerjarenbeleidsplan 2024-2026 en jaarverslag 2022
 • Raadsvoorstel Omnibuzz Jaarverslag 2022, Begroting 2023-2, Begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027
 • Raadsvoorstel Uitbreiding inzet brede regeling combinatiefunctionaris 2023 - 2026
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Concept-agenda donderdag 1 juni 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 10-05-2023 en 11-05-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Vaststellen groenbeleidsplan 2023-2043 en variant 3+ uit de beheernotitie groen
 • Raadsvoorstel bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58b
 • Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Camping 't Geuldal
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl