Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 29 november en donderdag 30 november 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 29 november en donderdag 30 november 2023

Gepubliceerd op: 16 november 2023 10:20

Raad
Op woensdag 29 november en donderdag 30 november 2023 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 14 december 2023. Tijdens de raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 29 november 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting van de raadsadviesvergadering d.d. 26-10-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel in verband met het Delegatiebesluit Wet Open Overheid 2023
 • Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Concept-agenda donderdag 30 november 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting van de raadsadviesvergadering d.d. 26-10-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een additioneel voorschot ad € 25.000 aan de stichting MFC Bunde
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2024 en intrekken verordening marktgelden Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Meerssen 2024, beheerverordening gemeentelijke gedenkparken Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2024 – Handboek Kabels & Leidingen 2024 – Verlegregeling 2024
 • Raadsvoorstel Bijstelling Woonvisie 'Leefbare en vitale kernen' d.d. 11 mei 2021
 • Raadsvoorstel Herijking verordening re-integratie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2023
 • Raadsvoorstel tot het vastleggen van de verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Meerssen 2024 en de Wegsleepverordening Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel inzake financiële verordening (art. 212, 213 en 213a) en afschrijvingstabel gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl