Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 1 juni 2022 en donderdag 2 juni 2022

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 1 juni 2022 en donderdag 2 juni 2022

Gepubliceerd op: 20 mei 2022 12:45

Raad
Op woensdag 1 juni 2022 en donderdag 2 juni 2022 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur. U kunt beide vergaderingen volgen via de livestream op deze gemeentelijke website. 

Livestream RAV woensdag 1 juni 2022
Livestream RAV donderdag 2 juni 2022 

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 15 juni 2022. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 1 juni 2022

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 11-05-2022
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Jaarverslag 2021, Begroting 2021-1, Begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en Uitgangspuntennotitie 2021-1 en 2023 Omnibuzz
 • Raadsvoorstel locatiebepaling OBS De Bundeling
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Concept-agenda donderdag 2 juni 2022

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 11-05-2022
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Molenveldweg 5 te Meerssen
 • Raadsvoorstel Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR Geul en Maas
 • Raadsvoorstel RUD Zuid-Limburg jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023
 • Raadsvoorstel Komborden met Limburgse namen en ISA
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl