Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 10 mei en donderdag 11 mei 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 10 mei en donderdag 11 mei 2023

Gepubliceerd op: 01 mei 2023 11:00

Op woensdag 10 mei en donderdag 11 mei 2023 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 25 mei 2023. Tijdens de raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 10 mei 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 29-03-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
 • Raadsvoorstel Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2023
 • Raadsvoorstel Aanpak strategische toekomstvisie en omgevingsvisie
 • Raadsvoorstel herziening verordening onderwijshuisvesting
 • Raadsvoorstel inzake inhuur externe deskundigheid aangaande het accommodatiebeleid
 • Raadsvoorstel RUD Zuid-Limburg Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
 • Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Nota Bodembeheer 2023 en de Bodemkwaliteitskaart 2023
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Concept-agenda donderdag 11 mei 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 29-03-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel betreffende de 1e begrotingswijziging 2023, kadernota 2024, ontwerp begroting 2024 en de ontwerp meerjarenraming 2025-2027 van de GR BsGW
 • Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel Toekomstbestendige begraafplaatsen
 • Raadsvoorstel inzake incidentele en structurele middelen budget inhuur derden 2023 e.v.
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als je van het spreekrecht gebruik wil maken, dien je dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kun je tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding je naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover je het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kun je je tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl