Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergaderingen 4 en 5 maart 2020

Gepubliceerd op: 21 februari 2020 11:00

Raad
Op woensdag 4 maart 2020 en donderdag 5 maart 2020 vinden er raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 19 maart 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 4 maart 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering van 23-01-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht
 • Concept-raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Intrekken verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 5 maart 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 23-01-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Herstel Leukderbeek/-voetpad en Actieplan Vuursalamander
 • Concept-raadsvoorstel Aanleg regenwaterriool Burg. Murisstraat en Burg. Wilmarstraat
 • Concept-raadsvoorstel Wijziging begroting 2019 en 2020 GR Milieuparken Geul en Maas
 • Concept-raadsvoorstel inzake afkopen en herfinanciering tweetal opgenomen geldleningen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl