Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergaderingen 27 en 28 november

Gepubliceerd op: 15 november 2019 10:40

Raad
Op woensdag 27 november en donderdag 28 november 2019 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 12 december 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 27 november 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 23-10-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Overlegrecht schoolbestuur kom Leren inzake jaarverslag 2018 en begroting 2020 ev
 • Presentatie Jeugdbeleid en openbare orde
 • Concept-raadsvoorstel Regionaal gezondheidsbeleid Zuid springt Eruit 2020-2023
 • Concept-raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel Aanpassingen gemeenschapshuis d'n Huppel t.b.v. het huiskamerproject Ulestraten "Goed voor elkaar"
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 28 november 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 23-10-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel betreffende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel verordening tarieven openbare werken Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel verordening leges Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Concept-raadsvoorstel Intrekken beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014
 • Concept-raadsvoorstel Kijk- en Luisteronderzoek Lokale Omroep Meer Vandaag
 • Concept-raadsvoorstel Verstrekken van een bijdrage ten behoeve van verhuizing lokale omroep Meer Vandaag/uitvoering motie
 • Concept-raadsvoorstel Locatie vergaderingen gemeenteraad (2.0)
 • Concept-Raadsvoorstel Renovatie overkluizing Watervalderbeek
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl