Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergaderingen 17 & 18 januari 2018

Publicatiedatum: 04 januari 2018 15.30 uur

Op woensdag 17 januari en donderdag 18 januari 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

Raadsadviesvergaderingen vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 1 februari 2018. Tijdens raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 17 januari 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 30-11-2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 18-Burgemeester-01 - Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder de heer Van Rijswijk
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille
 • Concept-raadsvoorstel 18-VanRijswijk-01 - Accommodatiebeleid fase 1
 • Concept-raadsvoorstel 18-VanRijswijk-02 - Jaarverslag 2016 en begroting 2018-2021 Stichting kom Leren
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 18 januari 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie "Verbeterplan toekomstbestendige P&C-cyclus Meerssen"
 • Concept-raadsvoorstel 18-Houben-01 - Verbeterplan toekomstbestendige P&C-cyclus Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel 18-Houben-02 - Reconstructie parkeerterrein Sportcomplex Heiveld
 • Concept-raadsvoorstel 18-Houben-03 - Ontwerpbestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde voor de realisatie van een woning op een perceel landbouwgrond aan de Boschweg ong. te Bunde
 • Concept-raadsvoorstel 18-Houben-04 Omgevingsvergunningsaanvraag herbestemming rijksmonument Weerterhof, Weert 85-87-89 Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel 18-Houben-05 Zwembad Meerssen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl