Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergaderingen 13 en 14 maart 2019

Gepubliceerd op: 28 februari 2019 11:10

Voorzittershamer
Op woensdag 13 maart en donderdag 14 maart 2019 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 28 maart 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 13 maart 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 31-01-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Financieel tekort Sociaal Domein en oplossingsrichtingen
 • Concept-raadsvoorstel Beschikbaar stellen subsidie stichting speeltuin St. Joseph
 • Concept-raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage in de start van een etappe van de Binckbank tour
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 14 maart 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 31-01-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
 • Concept-raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Financieringssystematiek geldleningen/herfinancieringen Wonen Meerssen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl