Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergaderingen 12 en 13 september 2018

Gepubliceerd op: 03 september 2018 08:00

Voorzittershamer
Op woensdag 12 september en donderdag 13 september 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 27 september 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering
woensdag 12 september 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergadering van 27-06-2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Aanwijzing vertegenwoordigers in de besturen van Gemeenschappelijke Regelingen
 • Concept-raadsvoorstel Concept beleidsplan 2019 Politie Eenheid Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
 • Concept raadsvoorstel Bijdrage uitvoering strategische gebiedsvisie Aviation Valley
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering
donderdag 13 september 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Nieuwe verordeningen 212/213/213a
 • Concept-raadsvoorstel Visie voor geluidsschermen langs spoorwegen in Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Financiering Duurzaamheidsfonds Stichting Duurzaam Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Verordening Starterslening
 • Concept-raadsvoorstel Nota luchtkwaliteit
 • Concept-raadsvoorstel Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 te Bunde
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl