Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergaderingen 11 & 12 september

Gepubliceerd op: 02 september 2019 10:00

hamer
Op woensdag 11 september 2019 en donderdag 12 september 2019 vinden er raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 26 september 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 11 september 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 13-06-2019 en 19-06-2019
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Aangaan Centrumregeling Verwerving Wmo-ondersteuning en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019
 • Concept-raadsvoorstel Stimulering lokale economie
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 12 september 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 13-06-2019 en 19-06-2019
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Beleidsregel tijdelijke versoepeling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Cazenderstraat 3
 • Concept-raadsvoorstel Landschapsbegraafplaats Langs de Gewannen 20 te Ulestraten
 • Concept-raadsvoorstel Nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen Meer Jaren Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen Gebouwen Beheerplan 2019
 • Concept-raadsvoorstel Accommodatiebeleid gemeente Meerssen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt in inzien via het Raadsinformatiesysteem (RIS) op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.

E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl