Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergadering woensdag 9 maart 2022

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering woensdag 9 maart 2022

Gepubliceerd op: 22 februari 2022 14:25

Raad
Op woensdag 9 maart 2022 vindt een digitale raadsadviesvergadering plaats. Dit is de laatste raadsadviesvergadering in de huidige bestuursperiode. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 29 maart 2022. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 9 maart 2022

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergaderingen d.d. 26-01-2022 en 27-01-2022
  • Spreekrecht
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag
  • Afsluiting raadsadviesvergaderingen bestuursperiode 2018-2022

Achterliggende stukken kunt lezen in ons raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl