Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergadering woensdag 27 juni 2018

Publicatiedatum: 12 juni 2018 16.00 uur

Op woensdag 27 juni 2018 vindt er een financiële raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 27 juni 2018

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergadering d.d. 14-06-2018
  • Spreekrecht (op aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel Voorstel inzake Vangnetregeling Participatiewet 2017
  • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Programmarekening 2017
  • Concept-raadsvoorstel Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2017
  • Concept-raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2018
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl