Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering woensdag 16 mei 2018

Publicatiedatum: 03 mei 2018 10.50 uur

Op woensdag 16 mei 2018 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Let op: de aangekondigde raadsvergadering van donderdag 31 mei 2018 is verplaatst naar woensdag 30 mei 2018!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 30 mei 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 16 mei 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergadering d.d. 14-03-2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Toelichting Veiligheidsregio
 • Presentatie tussenrapportage "meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance"
 • Concept-raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen Omnibuzz
 • Concept-raadsvoorstel Jaardocument 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel GGD Zuid-Limburg begroting 2019, 2e begrotingswijziging 2018, jaarverslag 2017
 • Concept-raadsvoorstel Herziening GR Leerplicht en RMC Maastricht Heuvelland
 • Concept-raadsvoorstel Aanbieden door GR BsGW van kadernota 2019 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019 en ontwerpmeerjarenraming 2019-2023
 • Concept-raadsvoorstel Nieuwe verordening 212/213/213a
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl