Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering donderdag 10 oktober

Gepubliceerd op: 26 september 2019 13:10

Voorzittershamer
Op donderdag 10 oktober 2019 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 24 oktober 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergaderingen van 11-09-2019 en 12-09-2019
  • Spreekrecht (op aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2019
  • Concept-raadsvoorstel Onderhoud en herinrichting St. Catharinastraat
  • Concept-raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2020 GGD ZL t.b.v. één JGZ
  • Concept-raadsvoorstel Nota luchtkwaliteit
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl