Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering 28 juni 2017

Publicatiedatum: 16 juni 2017 13.30 uur

Gemeenteraad - voorzittershamer
Op woensdag 28 juni 2017 vindt een raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 6 juli 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering 28 juni 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Stichting Duurzaam Meerssen'
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Concept-raadsvoorstel Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling programmarekening 2016
 • Concept-raadsvoorstel Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2016
 • Concept-raadsvoorstel Kaderbrief begroting 2018-2021
 • Concept-raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2017
 • Rondvraag

Achterliggende stukken kunt u inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl