Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergadering 26 oktober 2017

Publicatiedatum: 13 oktober 2017 11.25 uur

Op donderdag 26 oktober 2017 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 26 oktober 2017

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering van 11 oktober 2017
  • Spreekrecht (op aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-13 - Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2017
  • Concept-raadvoorstel 17-Houben-14 - Vaststelling Programmabegroting 2018
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

De stukken kunt u inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website of op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043).

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl