Nieuwsbericht Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering 30 november

Publicatiedatum: 17 november 2017 12.45 uur

Op donderdag 30 november 2017 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 14 december 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 30 november 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 26-10-2017
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 17-VanRijswijk-06 - Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2018-2021
 • Initiatiefvoorstel Jeugdlintje
 • Presentatie Veegbestemmingsplan
 • Presentatie GVVP
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-15 - Aanbieden voorgenomen 1e en 2e begrotingswijziging 2018 van BsGW met gelegenheid tot indienen zienswijze door Gemeente Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-16 - Evaluatie bodemkwaliteitskaarten Regio Heuvelland
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-17 - Vaststelling Veegbestemmingsplan 2017
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-18 - Verzoek om omgevingsvergunning nieuwbouwwoning Kasennerweg 1 te Bunde
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-19 - Vaststellen "nota van reacties bij Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)" en de SVREZL voorleggen aan de raad
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-20 - Waterplan Maas en Mergelland en Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen periode 2018-2022
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-21 - Belastingverordeningen en tarieventabellen 2018
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-22 - Wijziging begroting 2017 en 2018 als gevolg van wijzigingen in BBV
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl