Nieuwsbericht Agenda digitale Raadsadviesvergaderingen 6 en 7 mei 2020

Gepubliceerd op: 24 april 2020 09:00

Raad
Op woensdag 6 mei en donderdag 7 mei 2020 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. 
De vergaderingen starten om 19.00 uur en zijn via de website van de gemeente Meerssen live te volgen (via het raadsinformatiesysteem: op de dag van de vergadering vindt u op de beginpagina van de website een knop 'Livestream raadsadviesvergadering). 

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 6 mei 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 04-03-2020 en 05-03-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Begroting 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Concept-raadsvoorstel Omnibuzz jaarverslag 2019, Begroting 2020-1, Begroting 2021&meerjarenperspectief 2022-2024 en uitganspuntennotitie 2020-1 en 2021
 • Concept-raadsvoorstel Regiovisie "Geweld hoort nergens thuis"
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Wegsleepverordening Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel Aanpassen en uitbreiden openbare verlichting parkeerplaats Heiveld
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 7 mei 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 04-03-2020 en 05-03-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-Raadsvoorstel Kadernota 2021, ontwerpbegroting 2021 en ontwerpmeerjarenraming 2021-2025 van de GR BsGW
 • Concept-raadsvoorstel Organisatorische en personele knelpunten 2020
 • Concept-raadsvoorstel Initiatiefvoorstel Herdenkingsbos Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 en jaarrekening 2019 RUD
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl