Gemeente Meerssen | Agenda digitale Raadsadviesvergaderingen 3 en 4 juni 2020

Nieuwsbericht Agenda digitale Raadsadviesvergaderingen 3 en 4 juni 2020

Gepubliceerd op: 25 mei 2020 15:30

Raad
Op woensdag 3 juni en donderdag 4 juni 2020 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. 
De vergaderingen starten om 19.00 uur en zijn via deze website te volgen via de livestream. 

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 17 juni 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 3 juni 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 06-05-2020 en 07-05-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2020
 • Concept-Raadsvoorstel beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Begroting 2021 GGD ZL en wijziging gemeenschappelijke regeling
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 4 juni 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 06-05-2020 en 07-05-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl