Gemeente Meerssen | Agenda Digitale Raadsadviesvergaderingen 30 september en 1 oktober

Nieuwsbericht Agenda Digitale Raadsadviesvergaderingen 30 september en 1 oktober

Gepubliceerd op: 21 september 2020 11:40

Raad
Op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober 2020 vinden digitale raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 15 oktober 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 30 september 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 09-09-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel ´Doorontwikkeling van de huiskamers´
 • Concept-raadsvoorstel inzake Wnra, lidmaatschap Werkgeververeniging Omnibuzz
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 1 oktober 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 09-09-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage
 • Concept-raadsvoorstel inzake het verstrekken van een converteerbare hybride geldlening aan Enexis Holding N.V. ter versterking van het eigen vermogen van Enexis
 • Concept-raadsvoorstel Actualisatie van de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018
 • Concept-raadsvoorstel Verbreding afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Bunderstraat 88
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggen stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl