Gemeente Meerssen | Agenda digitale raadsadviesvergaderingen 28 en 29 april

Nieuwsbericht Agenda digitale raadsadviesvergaderingen 28 en 29 april

Gepubliceerd op: 14 april 2021 16:55

hamer
Op woensdag 28 april 2021 en donderdag 29 april 2021 vinden digitale raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl. 

Livestream 28 april
Livestream 29 april

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 20 mei 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 28 april 2021

• Opening en vaststelling agenda
• Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 31-03-2021
• Spreekrecht (op aanmelding)
• Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan (IHP) Meerssen 2021-2035 Onderwijs en opvang
• Raadsvoorstel Advies zendtijdtoewijzing lokale omroep Meer Vandaag
• Raadsvoorstel Transformatieplan jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

U kunt de achterliggende stukken raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 29 april 2021

• Opening en vaststelling agenda
• Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 31-03-2021
• Spreekrecht (op aanmelding)
• Raadsvoorstel Bestemmingsplan Meerssen
• Raadsvoorstel Kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenraming 2022-2026 van de GR BsGW
• Raadsvoorstel Hernieuwen inkoop en aanbestedingsbeleid, gemeente Meerssen 2021
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

U kunt de achterliggende stukken raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op deze website. 

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl