Nieuwsbericht Agenda digitale Raadsadviesvergadering woensdag 24 juni 2020

Gepubliceerd op: 11 juni 2020 08:50

hamer
Op woensdag 24 juni 2020 vindt er een digitale raadsadviesvergadering plaats. 
De vergadering start om 19.00 uur en is te volgen via de livestream op deze website. Indien nodig vindt er op donderdag 25 juni 2020 een vervolg van de vergadering plaats.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 9 juli 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 24 juni 2020

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen d.d. 03-06-2020 en 04-06-2020
  • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel Doorontwikkeling en begrotingsbijstelling Wmo en Jeugd
  • Concept-raadsvoorstel Eindafrekening realisatie Kindcentrum De WereldSter
  • Concept-Raadsvoorstel Vaststelling Jaarrekening 2019 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2019
  • Concept-raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2020
  • Kadernota 2021-2024
  • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl