Gemeente Meerssen | Agenda digitale raadsadviesvergadering donderdag 24 juni 2021

Nieuwsbericht Agenda digitale raadsadviesvergadering donderdag 24 juni 2021

Gepubliceerd op: 10 juni 2021 15:20

Raad
Op donderdag 24 juni 2021 vindt er een digitale raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19..00 uur. U kunt de veragdering volgen via de livestream op deze website. 

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 8 juli 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 24 juni 2021

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergaderingen d.d. 26-05-2021, 01-06-2021 en 02-06-2021
  • Spreekrecht (op aanmelding)
  • Raadsvoorstel vaststellen Jaarrekening 2020 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2020
  • Raadsvoorstel inzake 1e Bestuursrapportage 2021
  • Raadsvoorstel Kaderbrief 2022-2025
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen via het raadsinformatiesysteem op deze website. 

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl