Gemeente Meerssen | Agenda digitale raadsadviesvergadering donderdag 21 januari 2021

Nieuwsbericht Agenda digitale raadsadviesvergadering donderdag 21 januari 2021

Gepubliceerd op: 08 januari 2021 10:05

Voorzittershamer
Op donderdag 21 januari 2021 vindt een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de 
vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. De vergadering van 20 januari 2021 komt te vervallen.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 4 februari 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 21 januari 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 26-11-2020
 • Spreekrecht (op  aanmelding)
 • Voorstel Vaststellen bestemmingsplan Op de Locht 52
 • Voorstel Bijdrage saneringskosten n.a.v. het incident chloorlekkage zwembad Geulle
 • Voorstel Beleidsregel "ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021"
 • Voorstel Grenscorrectie Meerssen-Beek
 • Voorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2021 e.v.
 • Voorstel Verlenging samenwerkingsovereenkomst RivierPark Maasvallei na 31 mei 2022
 • Voorstel Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u inzien via ons Raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl