Gemeente Meerssen | Agenda Digitale Raadsadviesvergadering 9 november 2020

Nieuwsbericht Agenda Digitale Raadsadviesvergadering 9 november 2020

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020 15:25

Raad
Op maandag 9 november 2020 vindt er een digitale financiële raadsadviesvergadering (t.b.v. de begroting 2021) plaats. De vergadering begint om 19.00 uur en is via de website van de gemeente Meerssen live te volgen (via de livestream).

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 11 november 2020 en donderdag 12 november 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda financiële raadsadviesvergadering maandag 9 november 2020

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen d.d. 30-09-2020 en 01-10-2020
  • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
  • Concept-raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2020
  • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2021
  • Rondvraag

De achterliggende stukken vindt u in ons raadsinformatiesysteem. 

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl