Gemeente Meerssen | Agenda Digitale Raadsadviesvergadering 31 maart 2021

Nieuwsbericht Agenda Digitale Raadsadviesvergadering 31 maart 2021

Gepubliceerd op: 19 maart 2021 14:35

Voorzittershamer
Op woensdag 31 maart 2021 vindt er een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. 
U kunt deze vergadering volgen via de livestream op deze website. De raadsadviesvergadering van 1 april 2021 komt te vervallen.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 15 april 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 31 maart 2021

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 03-03-2021
  • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
  • Raadsvoorstel beleidsnotitie kunst in de openbare ruimte
  • Raadsvoorstel Verordening stimuleringsregeling Winkelgebieden Meerssen 2021
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op deze website. 

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl