Gemeente Meerssen | Agenda Digitale Raadsadviesvergadering 26 november 2020

Nieuwsbericht Agenda Digitale Raadsadviesvergadering 26 november 2020

Gepubliceerd op: 19 november 2020 10:00

hamer
Op donderdag 26 november 2020 vindt er een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. De vergadering van 25 november 2020 komt te vervallen.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 10 december 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 26 november 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 09-11-2020
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Voorstel Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023
 • Voorstel Winterterrassen Horeca Markt Meerssen
 • Voorstel Verzoek tot toetreden tot de GR BsGW van de gemeente Mook en Middelaar
 • Voorstel inzake aandachtspunten en financiële gevolgen 2020 Corona (COVID-19) en uitwerking gevolgen septembercirculaire 2020, jaarschijf 2020
 • Voorstel Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening reclamebelasting Meerssen centrum 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2021
 • Voorstel verordening rioolheffing Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op deze website

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl