Gemeente Meerssen | Agenda digitale oordeelsvormende raadsbijeenkomst donderdag 18 januari 2024

Nieuwsbericht Agenda digitale oordeelsvormende raadsbijeenkomst donderdag 18 januari 2024

Gepubliceerd op: 12 januari 2024 15:05

Op donderdag 18 januari 2024 vindt de digitale oordeelsvormende raadsbijeenkomst (OoRa) plaats.

De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Oordeelsvormende Raadsbijeenkomst

De oordeelsvormende raadsbijeenkomst vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 1 februari 2024. In deze bijeenkomsten vinden raadsverkenningen plaats die zijn gericht op informatieverstrekking aan en oordeelsvorming van de leden van de Raad. In oordeelsvormende raadsbijeenkomsten worden ook raadsvoorstellen behandeld en wordt door de vergadering de gewenste behandelwijze in de aanstaande besluitvormende raadsvergadering aangegeven.

Concept-agenda donderdag 18 januari 2024

• Opening en mededelingen voorzitter
• Vaststellen concept-agenda
• Vaststellen concept-samenvattingen raadsadviesvergaderingen d.d. 29-11-2023 en 30-11-2023
• Spreekrecht
• Raadsvoorstel Financiering tijdelijke Huisvesting OBS de Bundeling
• Raadsvoorstel Regionaal Beleidskader Afval- en Grondstoffen MMV
• Raadsvoorstel Storting in het Startersfonds 2024
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl