Nieuwsbericht Agenda Begrotingsvergadering 9 november 2017

Publicatiedatum: 31 oktober 2017 10.45 uur

Begroting 2018
Op donderdag 9 november 2017 vergadert de gemeenteraad (Begrotingsvergadering). Aanvang 9.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2017
  • Lijst van ingekomen stukken raad (dd 19-10-2017)
  • Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2017
  • Vaststelling Programmabegroting 2018
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl