Gemeente Meerssen | Afsluiting Sint Catharinastraat (incl omleiding openbaar vervoer) en digitale infobijeenkomst

Nieuwsbericht Afsluiting Sint Catharinastraat (incl omleiding openbaar vervoer) en digitale infobijeenkomst

Gepubliceerd op: 25 juni 2020 16:00

Sint Catharinastraat

De Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten zullen een herinrichting ondergaan. In dit artikel leest u alles over de stand van zaken van het project en de voorlopige planning. Binnenkort vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. In verband hiermee is de Sint Catharinastraat afgesloten van 1 t/m 10 juli. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Ook het openbaar vervoer wordt omgeleid via Oensel. De bushaltes Humcoven, Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijstraat komen tijdelijk te vervallen. Op woensdag 1 juli is er een digitale informatiebijeenkomst. 

Digitale informatiebijeenkomst

Op woensdag 1 juli is er een digitale informatiebijeenkomst over dit project. Deze duurt van 19.00-20.00 uur. U kunt deze van thuis via uw pc, tablet of telefoon volgen. U heeft hiervoor geen aparte programma's nodig. Wilt u de digitale bijeenkomst bijwonen, klik dan op onderstaande link: 

https://kragten.webinargeek.com/digitale-informatiebijeenkomst

Bent u minder vaardig met de computer? Laat u dan bijstaan door een familielid of bekende. Zij kunnen u helpen bij het opstarten van de digitale informatiebijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst probeert het bouwteam uw vragen te beantwoorden. Lukt dat niet, dan gebeurt dat na de bijeenkomst. U kunt de gepresenteerde informatie uit de digitale informatiebijeenkomst inclusief de vragen en antwoorden ook later terugkijken via deze website.

Bouwteam

Voor het project is een bouwteam opgezet, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Meerssen, Adviesbureau Kragten en BLM Wegenbouw. Dit bouwteam werkt, in samenspraak met het Bewonerscomité & Actiegroep (BCAG) Sint Catharinastraat, aan het ontwerp, de (bodem)onderzoeken en de voorbereiding van het project. Ook de Technische Universiteit (TU) Delft is hierbij betrokken.

Op het plein nabij Gemeenschapshuis D'n Huppel staat inmiddels een bouwkeet die gedurende de uitvoering van het project onder andere dient als informatieruimte voor bewoners en andere belangstellenden.

Voorbereidende werkzaamheden Sint Catharinastraat

Tijdens de afgelopen weken hebben er diverse grondboringen plaatsgevonden en zijn er peilbuizen voor het meten van de grondwaterstanden geplaatst. Dit om de samenstelling en stabiliteit van de bodem te onderzoeken. Tijdens de komende weken zullen nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden, te weten:

22 t/m 26 juni: Trillingsmetingen
Deze metingen vinden ter plaatse van een aantal rioolputten. Als proef zullen op 26 of 27 juni ook een aantal (riool)putranden vervangen worden. Dit om te bezien wat het effect is van de nieuwe putdeksels, die we op deze putten zullen aanbrengen. Op basis van deze proef zullen we keuzes maken hoe we de overige putdeksels zullen vervangen om de kans op trillingen verder te verminderen.

1 t/m 10 juli: Proefsleuven
Er zullen proefsleuven worden gemaakt in de weg van de Sint Catharinastraat om de bodem onder de weg plaatselijk meer in detail te onderzoeken. De achtergrond van deze metingen is het onderzoeken van de stabiliteit van de ondergrond in relatie tot de eventueel te nemen verbetermaatregelen voordat we overgaan tot herinrichting van de Sint Catharinastraat. 

Afsluiting Sint Catharinastraat en omleiding openbaar vervoer

In verband met deze voorbereidende werkzaamheden is de Sint Catharinastraat afgesloten van 1 t/m 10 juli. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Ook het openbaar vervoer wordt omgeleid via Oensel. De bushaltes Humcoven, Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijstraat komen tijdelijk te vervallen.

Reiniging en inspectie riolering

In week 28 (6 t/m 10 juli) zal er gestart worden met het reinigen en inspecteren van de riolering in de Sint Catharinastraat tussen de kruispunten met Vliek en de Pastoor Halmansstraat. Dit om te controleren of de riolering in orde is voordat we over gaan tot de herinrichting van de straat. Deze werkzaamheden zullen ca. 3 weken duren. We trachten middels het inzetten van verkeersregelaars de weg open te houden voor het verkeer. In geval er desondanks toch onveilige situaties ontstaan zal er overdag gedurende de werkzaamheden een tijdelijke omleidingsroute ingesteld worden.

Presentatie ontwerp Herinrichting Sint Catharinastraat / Pastoor van Eijsstraat

Uitgangspunt is om in week 27 (29 juni t/m 3 juli) de ontwerpen van zowel de tijdelijke als definitieve herinrichting van Sint Catharinastraat en de Pastoor van Eijsstraat te presenteren aan bewoners en andere belangstellenden. Deze informatiebijeenkomst zal vanwege de coronamaatregelen niet fysiek plaatsvinden, maar via een beeldverbinding. De informatie kan ook op papier aangeleverd worden, zulks op aanvraag. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst, met bekendmaking van datum en tijdstip, alsook met informatie over de beeldverbinding en over het aanvragen van schriftelijke documentatie, volgt nog.

Bouwkundige vooropname woningen

De bewoners van de Sint Catharinastraat of Pastoor van Eijsstraat krijgen de mogelijkheid om vóór de start van de werkzaamheden een bouwkundige vooropname van uw woning te laten uitvoeren. Het gaat hierbij om een binnen- en buitenopname (met uw toestemming) van gevels en kelders van uw woning. Aan deze bouwkundige vooropname zijn geen kosten verbonden voor de bewoners. Bewoners van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat ontvangen binnenkort een brief hierover.

Deze opnamen willen we ook gebruiken als startpunt voor het monitoren van de schadeontwikkeling aan de woningen van de Sint Catharinastraat na de herinrichting en het volgen van de stabilisatie van de bodem.

Vrachtwagenverbod voor niet-bestemmingsverkeer Ulestraten

Om de Sint Catharinastraat, de Pastoor van Eijsstraat, alsook ook de omliggende straten te ontlasten, is sinds een aantal weken een inrijverbod ingesteld voor vrachtauto´s en landbouwverkeer in de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat - met uitzondering van bestemmingsverkeer. Tevens zijn de verwijzingsborden voor doorgaand verkeer weggenomen.

Ruim voor de komgrenzen van Ulestraten worden binnenkort, waar nodig, nog aankondigingsborden geplaatst om dit inrijverbod voortijdig aan te kondigen en het verkeer tijdig een andere route te laten nemen.

Mocht u opvallen dat er toch sprake is van doorgaande vrachtauto´s en landbouwverkeer, geeft u ons dan tijdstip van de passage en namen van de bedrijven door via info@meerssen.nl. Deze bedrijven zullen dan benaderd worden om dit verder te voorkomen.

Oost/west-tangent: de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de Weg van Ulestraten naar Schimmert en de Europalaan

Om de verkeersstroom in de kern van Ulestraten te verminderen zal even voorbij de tennisbanen aan de rand van Ulestraten een verbindingsweg tussen de Weg van Ulestraten naar Schimmert (Pastoor van Eijsstraat-Heufkensveldweg) en de Europalaan (rondweg luchthaven MAA) worden aangelegd. Deze verbindingsweg wordt de Oost/west-tangent genoemd. Onlangs is door de gemeente opdracht gegeven voor het opstellen van een schetsontwerp, het maken van een landschappelijke inpassing en het doorvoeren van een wijziging van het bestemmingsplan om de aanleg van deze verbindingsweg mogelijk te maken. Afhankelijk van eventuele bezwaren en het beroep op publiekrechtelijke procedures kan deze verbindingsweg in 2022 gerealiseerd worden, zo mogelijk eerder.

Verdere planning van de werkzaamheden

September-november 2020: Uitvoering fase I
Afhankelijk van de resultaten van de (bodem)onderzoeken zal in de periode september-november 2020 de uitvoering van fase I plaatsvinden. Dit is het gedeelte van de Sint Catharinastraat tussen de komingang bij de Pastoor van Eijsstraat t/m De Sauveurstraat. In dit gedeelte worden de asfaltdeklaag en putdeksels vervangen om tot een vlakke weg te komen. Ook vindt de herinrichting van dit deel van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat plaats met aanvullende verkeers- en snelheidsremmende maatregelen.

Ter plaatse van de overige gedeelten van de Sint Catharinastraat en de Pastoor van Eijsstraat zullen in die periode verzakte putranden worden vervangen, zal onderhoud aan het asfalt worden verricht om de weg waar echt nodig vlak te maken en worden nog eventuele (aanvullende) verkeers- en snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.

Vanaf 2021 (onder voorbehoud): Uitvoering fase II
Fase II is de rioolaanpassing en herinrichting van de Sint Catharinastraat tussen De Sauveur-straat en komingang bij Vliek. Momenteel worden de varianten voor de rioolaanpassing tussen De Sauveurstraat en de komingang bij Vliek onderzocht, in samenhang met de overige maatregelen in verband met waterbeheersing. Doel is hierbij het benodigde waterbergend effect te bewerkstellingen met zo weinig mogelijk nadelige invloeden voor de omgeving en deze waar mogelijk te vermijden. Voor de door de bewoners in het laag gelegen deel van de Sint Catharinastraat gemelde problemen met water (zoals doorstroming kolk-deksels, wateroverlast van af de rondweg MAA en naar woningen door afschot weg) willen we naar oplossingen zoeken en deze gefaseerd implementeren.

Kosten

Het gehele project voor de herinrichting van de Sint Catharinastraat en Pastoor Van Eijsstraat is berekend op € 900.000,-. Daar komen te zijner tijd nog de kosten van een project voor een betere afwatering bij. De aanleg van de Oost/west-tangent is berekend op € 1.200.000,-.

BLM Wegenbouw App

Berichten over het project "Herinrichting Sint Catharinastraat/Pastoor van Eijsstraat" zullen per smartphone of tablet te volgen zijn via de app van BLM Wegenbouw. Wilt u het project op deze manier volgen? Download dan de app in de Appstore voor IPhone of Playstore voor Android-toestellen. Elke keer wanneer wij een bericht plaatsen op de BLM Wegenbouw App verschijnt direct een melding (notificatie) op uw smartphone of tablet. Zo kunt u direct de actuele stand van zaken volgen!

Informatie

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van BLM Wegenbouw Christian Reuls, telefoon 06-8398 3728. E-mail c.reuls@blmwegenbouw.nl