Nieuwsbericht 9 organisaties tekenen intentieverklaring - Aanpak wateroverlast Meerssen en Oirsbeek belangrijke stap dichterbij

Publicatiedatum: 09 februari 2018 08.55 uur

De aanpak van de wateroverlast in de kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade is een belangrijke stap dichterbij. Vandaag hebben negen partijen naar elkaar toe uitgesproken zich in te zetten voor deze buitengewoon grote opgave in de twee gemeentes. De organisaties spreken af om zich samen in te zetten om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting te hebben gerealiseerd in Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade. Hierbij wordt de haalbaarheid onderzocht van het afkoppelen van publieke en private verhardingen, de aanleg van extra waterbuffers en het bergen van water in het landelijk gebied door onder meer landbouw en natuur.

Ondertekening intentieovereenkomst wateroverlast 


Negen organisaties gaan samen de wateroverlast in de kernen Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade aanpakken.Op de foto: Pascal Roomberg (namens Staatsbosbeheer), gedeputeerde Daan Prevoo (Provincie Limburg), Josette Van Wersch (bestuurder Waterschap Limburg), Ria Doedel (directeur Waterleidingmaatschappij Limburg), wethouder Guido Houben (gemeente Meerssen), Jan Veltmans (bestuurslid Limburgse Land- en Tuinbouwbond), Jeannette Quadvlieg (wethouder gemeente Schinnen) en Eduard Habets (manager Natuurmonumenten Zuid-Limburg). Op de foto ontbreekt Wilfred Alblas (directeur-rentemeester Stichting Het Limburgs Landschap). Foto: Johannes Timmermans.

Betrokken organisaties

Onder het toeziend oog van verschillende inwoners van Meerssen die al jarenlang wateroverlast ervaren, zetten vandaag de vertegenwoordigers van negen organisaties een handtekening onder de intentieverklaringen voor de uitvoering van het programma Water in Balans. Voor Meerssen zijn betrokken: Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterleidingmaatschappij Limburg. Voor Oirsbeek zijn betrokken: Gemeente Schinnen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap.

Ondertekening intentieovereenkomst wateroverlast

Wethouder Guido Houben ondertekende de intentieverklaring namens de gemeente Meerssen.  

Evenwicht bewaren

De komende maanden worden deze doelstellingen verder uitgewerkt om in de zomer een samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen de organisaties. Gedeputeerde Daan Prevoo is blij met de ondertekening: "Ons klimaat verandert sneller dan me lief is. Lokale wateroverlast gaan we de komende jaren daardoor veel vaker meemaken dan in het verleden. Daarom is het goed dat we hier, samen, een stap kunnen zetten in het bestrijden van die overlast. Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we het evenwicht bewaren tussen waterveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en klimaatbestendigheid."

Ongetitelde afbeelding, 09-02-2018 10:02:18

Edwin Smeets zet symbolisch zijn handtekening namens de bewoners. Foto: Karel Curvers | Meer Vandaag. 

Wateroverlast

De kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade ondervinden ernstige overlast door afstromend water. Door de klimaatverandering zal de overlast verder toenemen, waarbij in extreme situaties zelfs de veiligheid in het geding is. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat het waterschap, de gemeenten, de landbouw, andere grondeigenaren zoals terreinbeheerders en de inwoners zelf gelijktijdig maatregelen treffen. De opgave is buitengewoon groot, waardoor externe financiering een noodzakelijke randvoorwaarde is. Als alle maatregelen zijn uitgevoerd, blijft er een restopgave bij zeer intensieve buien, die niet kan worden opgelost. Hiervoor zullen inwoners zelf maatregelen moeten treffen om eventuele schade te kunnen beperken.

Ongetitelde afbeelding, 09-02-2018 10:03:42

Wethouder Guido Houben geeft de intentieverklaring ter ondertekening door aan directeur Ria Doedel van WML. Foto: Karel Curvers | Meer Vandaag. 

Ongetitelde afbeelding, 09-02-2018 10:20:31

Wethouder Guido Houben haalde in zijn toespraak het belang van samenwerking aan. Niet alleen tussen instanties, maar vooral ook met de mensen die in de getroffen gemeenten wonen en overlast ondervinden: "Het is belangrijk dat we er sámen de schouders onder zetten om waterovast te bestrijden, maar vooral ook: om wateroverlast te voorkomen!"

Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade zijn twee van de zes gebiedspilots binnen 'Water in Balans'. Dit actieprogramma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In de benoemde gebiedspilots verkennen de betrokken organisaties en inwoners de knelpunten en wordt gezocht naar nieuwe manieren om de klimaatverandering te slim af te zijn.

Informatie

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Verdere foto's treft u binnenkort aan op Meer Vandaag