Nieuwsbericht Traject nadere uitwerking regie-organisatie Meerssen-Maastricht half jaar vertraagd

Gepubliceerd op: 17 april 2020 12:15

In juli 2020 zouden de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht een definitief besluit nemen over het al dan niet vormen van een regie-organisatie Meerssen-Maastricht. En daarmee, bij een positief besluit, een overgang van de meeste medewerkers van de Gemeente Meerssen naar de Gemeente Maastricht per 1 januari 2021. De coronacrisis leidt helaas tot een aanpassing van deze planning.

De nieuwe planning

  • Raadsbesluitvorming over het bestuurlijk convenant: vóór het zomerreces 2020 (was maart 2020)
  • Definitieve raadsbesluitvorming (go/no-go): eind 2020
  • Implementatiedatum: uiterlijk 1 juli 2021

Corona beperkt bestuurlijk en ambtelijk overleg

De coronamaatregelen hadden en hebben een vertragend effect op de volgende overleggen:

  1. De besluitvorming over het bestuurlijk convenant Meerssen-Maastricht (aanvankelijk gepland voor 19 maart in Meerssen en 24 maart in Maastricht) was niet mogelijk: fysiek kon niet worden vergaderd en wettelijk kon geen digitaal besluit plaatsvinden. Ook een geplande vervolgbijeenkomst van beide raden (het zogenaamde Ankerkadeberaad) in mei richting definitieve besluitvorming staat onder druk. Het is niet realistisch te veronderstellen dat deze vertraging nog voor het zomerreces kan worden ingehaald en al helemaal niet zonder het voorbereidingsproces voor beide raden onder grote druk te zetten. Dit laatste is zeer ongewenst gezien het grote belang van betrokkenheid van de gemeenteraden bij het proces.
  2. De bijeenkomsten met de medezeggenschap zijn ook opgeschort. Goed overleg met de medezeggenschap is een belangrijke randvoorwaarde voor dit traject. En ook hiervoor is het niet realistisch te veronderstellen dat de reeds opgelopen vertraging nog voor het zomerreces kan worden ingehaald, zonder de zorgvuldigheid onder grote druk te zetten.
  3. De werkgroepen, die werken aan de voorbereidingen, lopen vertraging op. Ook al werken zij, hoofdzakelijk thuis, zo goed mogelijk door. Dit betekent dat oplevering van benodigde deelproducten (onder meer centrumgemeenteregeling, dienstverleningsovereenkomst, organisatorisch detailontwerp, verificatieonderzoek naar financiële risico's en sociaal plan) eind mei 2020, voor raadsbesluitvorming in juli niet meer haalbaar is. Wel haalbaar lijkt vooralsnog ambtelijke oplevering voor het zomerreces.

Organisatorisch detailontwerp Team Meerssen

In mei wordt het organisatorisch detailontwerp over de uitwerking van Team Meerssen (inclusief de aanhaking met de Maastrichtse organisatie) door beide colleges behandeld. Hierna wordt dit als concept-voorgenomen besluit aan beide ondernemingsraden voorgelegd en kan het overleg hierover starten.

Zowel de gemeenteraden als de medezeggenschap zijn over de vertraging geïnformeerd.