Gemeente Meerssen | Aanvullende regels voor evenementen

Nieuwsbericht Aanvullende regels voor evenementen

Gepubliceerd op: 14 juli 2021 10:35

Hieronder vindt u de regels voor evenementen van de gemeente Meerssen. Deze zijn aanvullend op het landelijk beleid.

Algemeen

1: Evenementen kunnen worden aangevraagd via de evenementenassistent (www.ea.impactive.nl). Voor een vergunningsplichtig evenement dient ten minste 8 weken van te voren een volledige aanvraag te zijn ingediend, voor meldingsplichtige evenementen geldt een termijn van 4 weken.
2: Bij vergunningsplichtige evenementen dient een plan te worden aangeleverd hoe wordt voldaan aan de coronaregels. Bij meldingsplichtige evenementen kan een aanvulling worden gevraagd.
3: Iedere aanvraag wordt getoetst aan de coronaregels, het indienen van een aanvraag betekent niet dat automatisch toestemming wordt verleend voor het evenement.
4: De regels gelden tot 1 september 2021, maar kunnen worden aangepast. De regels na 1 september zijn nog niet bekend, voor de actuele situatie zie: www.rijksoverheid.nl
5: In verband met de beschikbare capaciteit bij de veiligheidsdiensten kunnen verleende vergunningen worden aangepast of kan de vergunning worden ingetrokken.
6: Meer informatie: Carlo Poolen, 043 - 366 16 77, carlo.poolen@meerssen.nl
Regels voor evenementen zonder coronatoegangsbewijs
1. Een evenement wordt slechts georganiseerd, indien de organisator er zorg voor draagt dat:
a. bij aankomst van de deelnemers een gezondheidscheck wordt uitgevoerd;
b. de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:
1°. volledige naam;
2°. datum en tijdstip van aankomst;
3°. e-mailadres; en
4°. telefoonnummer;
c. toestemming gevraagd wordt voor de verwerking en overdracht van de onder b bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is.
d. de onder b genoemde gegevens op zodanige wijze worden verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door ander publiek;
e. de onder b genoemde gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, veertien dagen worden bewaard en daarna worden vernietigd;
f. hygiënemaatregelen worden getroffen;
g. stromen van publiek gescheiden worden;
h. de daar aanwezige personen de 1,5 m-afstandregel in acht kunnen nemen;
i. deelnemers geplaceerd worden.

Regels voor evenementen met coronatoegangsbewijs

1: Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie, alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs en het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot het evenement.
2: In afwijking van het eerste lid mogen personen tot en met twaalf jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.
3: Het eerste lid is niet van toepassing op evenementen waar uitsluitend of vrijwel uitsluitend personen tot en met twaalf jaar toegelaten worden.
4: Een organisator laat op dezelfde dag niet zowel deelnemers toe met toepassing van het eerste lid als zonder toepassing van het eerste lid.
5: Een evenement als bedoeld in het eerste lid, waar er een verschil is tussen de aanvangsdatum en de einddatum van de verblijfduur van het publiek op het terrein van het evenement, wordt slechts georganiseerd indien de organisator er zorg voor draagt dat het evenement ten hoogste vierentwintig uur duurt en gedurende tot en met 13 augustus 2021 alleen deelnemers worden toegelaten tot maximaal 2/3e van de capaciteit van de locatie en placering plaatsvindt door het toewijzen van een vaste zitplaats
6: bij aankomst van de deelnemers een gezondheidscheck wordt uitgevoerd;
7: de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden de volgende gegevens beschikbaar te
stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de
gemeentelijke gezondheidsdienst:
1°. volledige naam;
2°. datum en tijdstip van aankomst;
3°. e-mailadres; en
4°. telefoonnummer;

8: toestemming gevraagd wordt voor de verwerking en overdracht van de onder 7 bedoelde
gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de
gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming
vrijwillig is.

9: de onder 7 genoemde gegevens op zodanige wijze worden verwerkt dat daarvan geen kennis
kan worden genomen door ander publiek;

10: de onder 7 genoemde gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de uitvoering van bron- en
contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, veertien dagen worden bewaard
en daarna worden vernietigd;

11: hygiënemaatregelen worden getroffen;

Voor meer informatie over het toepassen van coronatoegangsbewijzen zie: www.rijksoverheid.nl

Regels voor doorstroomevenementen (jaarmarkten, braderieën, kermissen e.d.)
a: Ten hoogste één deelnemer per 5 m² voor publiek toegankelijke oppervlakte wordt toegelaten
b: hygiënemaatregelen worden getroffen;
c: stromen van publiek gescheiden worden;
d: de daar aanwezige personen de 1,5 m-afstandregel in acht kunnen nemen;

Meerssen, 14-07-2021