Nieuwsbericht Proef tijdelijke verkeersmaatregelen Kersenlaan Bunde

Publicatiedatum: 06 juni 2016 16.35 uur

De werkgroep schoolomgeving Bunde is in het leven geroepen om de verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd te verbeteren. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van beide basisscholen, bewoners van de Lindenlaan, Kersenlaan, Schoollaan en Pastoorslaan, ouders en van de gemeente Meerssen. De afgelopen periode heeft de werkgroep geprobeerd een oplossing te vinden om het autoverkeer en fiets-/voetgangersverkeer te scheiden. In februari 2016 is daarom een stopverbod ingesteld in de Lindenlaan. De evaluatie van deze maatregel binnen de werkgroep is positief. Het stopverbod blijft dan ook van kracht.

Op proef: maatregelen in de Kersenlaan

Als aanvulling op het stopverbod in de Lindenlaan wil de werkgroep - in eerste instantie bij wijze van proef - maatregelen nemen in de Kersenlaan. Hierbij worden de verkeersstromen gescheiden met als doel: meer verkeersveiligheid. De proef bevat de volgende maatregelen:

 • De Kersenlaan wordt aan de zijde van de Sportlaan voorzien van inritconstructies. Dit gebeurt zowel bij de aansluiting op de Meidoornlaan als de Lindenlaan.
 • Het trottoir in de Lindenlaan wordt aan de zijde van de basisscholen verbreed van 1.35 meter naar 2.10 meter. De verbreding vindt plaats tussen de Sportlaan en de Wilgenlaan.
 • Het verbrede trottoir in de Lindenlaan doorkruist de inritconstructie.
 • In de Kersenlaan (aan de zijde van de Sportlaan) komt ter hoogte van de Meidoornlaan een inrijverbod. Dit inrijverbod geldt van maandag t/m vrijdag op de tijdstippen: 08.00- 08.45 uur, 11.45-13.15 uur en 14.45-15.15 uur. Het inrijverbod geldt niet voor bestemmingsverkeer.
 • Het gedeelte Kersenlaan tussen de Lindenlaan en de Schoollaan wordt volledig afgesloten. De aanwezige parkeervakken komen te vervallen.

Kersenlaan

Proefperiode

Omdat bij de beoogde maatregelen fysieke aanpassingen aan de straat en trottoirs (infrastructuur) moeten worden doorgevoerd, is ervoor gekozen om eerst een proef te doen. Dat betekent dat we het inrijverbodsbord plaatsen en de Kersenlaan wordt afgesloten tussen de Lindenlaan en Schoollaan. Tijdens de proefperiode ligt het ontwerp-verkeersbesluit ter inzage en kan eenieder zienswijzen indienen. De proefperiode start in juni en duurt tot het einde van het huidige schooljaar.

Afspraken

Onderstaande afspraken blijven gelden:

 • De fietsroute is via Sportlaan en Lindenlaan.
 • De autoroute is via de Meidoornlaan - Kersenlaan - Schoollaan - Pastoorslaan.
 • De Schoollaan wordt alléén gebruikt als Kiss & Ride Zone (direct in- en uitstappen kinderen).
 • De parkeerplaatsen in de Pastoorslaan en het parkeerterrein aan de Pastoorslaan zijn bestemd voor brengers die kinderen van en school moeten begeleiden.
 • De parkeerplaatsen aan de Sportlaan zijn bestemd voor langparkeerders (onder andere personeel beide scholen).
 • Ouders die met de auto hun kinderen ophalen en parkeren in de Lindenlaan, Sportlaan of Wilgenlaan worden geadviseerd achteruit in te parkeren. Hierdoor is uitrijden overzichtelijker en daarmee veiliger.

Hoe nu verder?

Als de resultaten van de proef in de Kersenlaan positief zijn en er voldoende draagvlak is voor de maatregelen, zal de proef worden omgezet in definitieve maatregelen. Dan volgen ook de aanpassingen van trottoir en inritconstructies. Wij houden u hierover op de hoogte!

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC),  telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. De bekendmaking van het ontwerp-verkeersbesluit treft u deze week op de gemeentepagina aan op deze website en in de Geulbode.